Osmanlı Devletinde Hoşgörü

Osmanlı Devletinde Hoşgörü

Osmanlı Devletinde Hoşgörü Osmanlı Devletinde Hoşgörü

Baş­ba­kan­lık Dev­let Ar­şiv­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, yak­la­şık 600 yıl 3 kı­ta­da çe­şit­li mil­let­ler­den in­san­la­rı ba­rış için­de bir ara­da tu­tan Os­man­lı hoş­gö­rü­sü ve ada­le­ti­nin bel­ge­le­re yan­sı­yan ör­nek­le­ri­ni, “Gök­kub­be Al­tın­da Bir­lik­te Ya­şa­mak” ad­lı ki­tap­ta top­la­dı.

“Gök­kub­be Al­tın­da Bir­lik­te Ya­şa­mak” ad­lı Ki­tap­ta yer alan bel­ge­le­re gö­re; Ba­tı­lı­la­rın “Muh­te­şem Sü­ley­man”
ola­rak ta­nı­dık­la­rı Kânunî Sul­tan Sü­ley­man, 1560’da bey­le­ri­ne: “Her tür­lü ver­gi­yi sa­de­ce kânun­lar çer­çe­ve­sin­de
top­lat­tı­ra­sın! Hiç­bir kim­se­ye faz­la­dan bir ak­ça da­hi al­dırt­ma­ya­sın!” em­ri­ni ve­rir­ken,

 2. Ab­dül­ha­mid Hân 1894’te bin­ler­ce ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki Ame­ri­ka’da or­man yan­gın­la­rın­dan za­rar gö­ren­le­re

300 li­ra (al­tın) yar­dım gön­der­di.

Abdülmecid Hân zamanında 1845-1850 yılları arasındaki kıtlık döneminde, İrlanda’ya ilâç ve yiyecek dolu 5 gemi gönderildi.

Ab­dü­la­ziz Hân, Si­vas’tan Rus­ya’ya göç eden 30 ka­dar Rum ai­le­nin tek­rar Os­man­lı Dev­le­ti­ne dön­mek is­te­me­le­ri üze­ri­ne, yol mas­raf­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı için emir ve­rir­ken,


Genç San­ca­ğı­nın Ak­ça­sırt Kö­yün­den 13 Er­me­ni eş­kı­ya, piş­man­lık­la­rın­dan do­la­yı 2. Ab­dül­ha­mit Hân ta­ra­fın­dan af­fe­di­lerek is­kân edil­di…


Kaynak: www.turktakvim.com
Osmanlı Devletinde Hoşgörü

Bir yanıt yazın