BilimTarih1915 Çanakkale Zaferi

1915 Çanakkale Zaferi

1915 Çanakkale Zaferi1915 Çanakkale Zaferi - 01Birinci Dünyâ Harbi esnâsında Çanakkale Boğazı ve civârında Osmanlı ordusu ile îtilâf devletleri arasında cereyan eden meşhur savaşlardır.

1915 Çanakkale Zaferi - 02

1915 Çanakkale Zaferi - 03

1915 Çanakkale Zaferi - 061914’te İttihat ve Terakki Partisi ve onun yüksek kademedeki idârecileri (bilhassa Enver-Talat-Cemâl üçlüsü) tarafından affedilmez bir hatâ eseri olarak Birinci Dünyâ Harbine sokulan Osmanlı Devleti, itilâf devletleri ile dört ayrı cephede ve bölgede ayrı ayrı çarpışmak zorunda kaldı. Osmanlı Devleti, âdetâ bir mâcerâ uğruna bu savaşa sürüklenmişti. Ve bunda Enver-Talat-Cemâl üçlüsü başrolü oynadılar. Osmanlı orduları Rus, Irak, Sina (Filistin-Suriye) ve Çanakkale cephelerinde umûmiyetle müttefik Almanya’nın maksat ve görüşlerine uygun şekilde kullanıldı.

1915 Çanakkale Zaferi - 07

1915 Çanakkale Zaferi - 08Birinci Dünyâ Harbinde bütün kaynaklarını ve imkânlarını seferber eden Osmanlı Devleti, daha savaşın başından îtibâren Rus, Irak ve Sina cephelerinde başarısızlıklara uğradı. Ancak Çanakkale cephesinde dünyânın gözlerini kamaştıran emsâlsiz zaferler kazandı.

1915 Çanakkale Zaferi - 10Osmanlı Devletinin savaşa katılmasıyla itilâf devletleri için Boğazlar Meselesi birinci plânda önem kazanmıştı. Bunun üzerine Londra’da toplanan savaş meclisi, Çanakkale Boğazının denizden donanma kuvvetiyle zorlanıp geçilmesine karar verdi. Boğaz kuvvetli bir donanmanın taarruzuna dayanamayacak durumda idi. Dış savunma tertibâtı, Seddülbahir ve Kumkale’ye konmuş 20 toptan ibâretti. Ara savunma bölgesi bu sırada hemen tamâmiyle boştu. Elde mevcut bütün toplar, boğazın en dar kısmına rastlayan iç savunma bölgesinde yerleştirilmişti. Cephâne son derece kıt olduğu gibi, eldeki silâhlar da yeterli değildi. Seferberlik îlânından sonra ara savunma bölgesine bir miktar yeni bataryalar yerleştirilmiş ve boğazın aşağı kısmı mayın hatları ile kapatılmıştı.    

1915 Çanakkale Zaferi - 11Çanakkale tahkimâtının zayıf olduğunu sezen düşman, Boğazı kolaylıkla aşacağını sanıyor ve Türk Milletinin üstün savaş gücünü hesâba katmayı unutuyordu. 3 Kasım 1914’te ilk taarruzu başlatan İngiliz filosu, Seddülbahir istihkâmlarını topa tuttu. Diğer taraftan mayın hatlarının mevcudiyetine rağmen, düşman deniz altı gemileri Marmara’ya girerek gemileri batırmak sûretiyle İstanbul’dan Çanakkale’ye asker ve levâzım sevkine mâni oluyorlardı.

19 Şubat 1915’te, birleşik düşman donanmasının kesin hücumu başladı. Orhaniye ve Ertuğrul tabyaları şiddetli bir ateş altına alındı. Düşman gemileri Osmanlı bataryaları menziline girince ateşle karşılandılar. İngilizlerin meşhûr bir zırhlısı Orhaniye tabyasından atılan bir gülle ile hatırı sayılır bir isâbet aldı. Düşman daha fazla ilerlemeyip ateş kesti ve çekildi.

1915 Çanakkale Zaferi - 1218 Mart 1915’te İngiliz ve Fransız gemileri tarafından büyük bir hücûm daha yapıldı. 16 harp gemisi 18 Mart sabahı boğaza girip tabyalara karşı şiddetli ateş açtı. Çanakkale ateşler içinde kalmış, tabyalar ile telefon bağlantısı kesilmiş, topların bir kısmı tahrib edilmiş, bâzıları toprağa gömülmüştü. Tam bu sırada Fransız gemileri nöbet değiştirmek üzere manevra yaparlarken, Bouvet zırhlısı, bir torpile çarparak battı. Yerlerini almağa gelen İngiliz gemilerinden Irresistible de çok geçmeden sulara gömüldü. Onun yardımına koşan Ocean da aynı âkıbete uğradı. Inglexible zırhlısı da ağır şekilde yara aldı. Bundan başka, Suftren ve Gaulois zırhlıları da top mermisi isâbeti ile büyük hasara uğradılar. Bunun üzerine düşman donanması geri çekilmek zorunda kaldı. Bundan sonra boğaz bir daha denizden zorlanmadı.

1915 Çanakkale Zaferi - 13Deniz savaşlarında uğradıklar başarısızlık üzerine itilâf devletleri, karadan taarruza geçmeğe karar verdiler. Bu maksatla Akdeniz müttefik kuvvetleri başkomutanlığına tâyin edilen J.Hamilton’un emrine verilmiş 75.000 kişilik bir ordu adalara yığılmaya başladı. Bu ordu İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer bâzı sömürge askerlerinden müteşekkil idi. Bunlara karşı 80.000 kişilik Türk kuvveti, Alman generali Liman Von Sanders’in emrine verildi. Bu kuvvetlerin kumandanları şunlar idi: Bolayır geçidi civarında 5 ve 7. fırkaların kumandanları miralay Von Sonderstern ve Remzi Bey, 19. Fırka Kumandanı Kaymakam Mustafa Kemâl Bey (Biyak civarında); 11. Fırka Kumandanı Kaymakam Refat Bey.

1915 Çanakkale Zaferi - 14Düşmanın ana harekât plânı şöyle idi: 29. İngiliz tümeni Fransızlarla birlikte Gelibolu Yarımadasının güney ucuna çıkacak, ilk hedef olarak Alçıtepe’yi alıp, Kilidülbahir üzerine yürüyecek, bir yandan da kuzey tarafta Arıburnu ve civârına çıkarılacak Anzak kuvvetleri Boğaz’ın en dar noktası yönünde kesin taarruzda bulunacaktı. Bu arada Bolayır geçidi, Kumkale ve Beşike’de şaşırtma hareketleri ve oyalama savaşları yapılacaktı.

1915 Çanakkale Zaferi - 15Çıkarma harekâtları 25 Nisan 1915 sabahı erkenden başladı. Anadolu kıyısında Kumkale’ye çıkarılan üç Fransız taburu oradaki 6 bölük tarafından karşılandı ve geri püskürtüldü. Seddülbahir kıyılarındaki Morto limanı kıyısına çıkan Fransız kuvvetleri ile Teke Burnunun iki tarafına çıkarılan İngiliz birlikleri, oldukları yerden ileri gidemediler. Batıda Zığındere civârına çıkarılan ikinci tabur, Türk kuvvetlerinin tazyiki karşısında burayı terk etmek zorunda kaldı. Arıburnu’nun hemen güneyindeki köye çıkan düşman kolordusu 19. Fırka Kumandanı Kaymakam Mustafa Kemâl Bey tarafından durduruldu.

1915 Çanakkale Zaferi - 16Güney (Seddülbahir)cephesinde düşman ilk defâ 26 Nisan’da taarruza geçti. Fakat müdâfaa kuvvetlerimiz tarafından geri püskürtüldü. 6 Mayıs’ta İngiliz ve Fransız kuvvetleri yeni bir taarruz düzenlediler. Türk askerleri açık arâzide ve üç taraftan donanma ateşi altında, eşsiz bir müdâfaa savaşı yaptı ve 3 gün süren taarruz hedefine varmadan kırıldı. Düşmanın 4 ve 5 Haziran’da giriştiği 8 günlük bir taarruz da netîcesiz kaldı. Cephenin doğu kısmında bulunan Fransız kuvvetleri başarı sağlayamadıkları gibi, bunların solunda bulunan İngiliz kuvvetleri de bir adım ileri gidemediler. 

1915 Çanakkale Zaferi - 17Kuzey cephesinde karaya çıkan kolordunun ilk kademesi, 25 Nisan sabahı, Kemal yeri adı ile anılan mevkıe kadar ilerlemiş ve taarruza geçmişti. Bunu 27 Nisan’da Türk karşı taarrruzu tâkib etmişti. İki taraf da bu kanlı taarruzlardan bir netîce alamadılar. Mareşal Von Sanders 42.000 kişilik bir Türk kuvvetine 19 Mayıs’ta taarruz emrini verdi ise de, Anzak kuvvetleri şiddetli müdâfaada bulundular. Bu taarruzda Türkler 10.000’den fazla zâyiât vermişti. Düşman başkomutanlığı, bir netîce alabilmek için, büyük takviyeler getirtip, bunların bir kısmını Arıburnu cephesine çıkararak, yarımadanın kilit noktası olan Koca-Çimen Tepesine taarruz etti. Diğer kısmını da Türkleri arkadan çevirmek maksadı ile Suvla limanı sâhillerine çıkardı. İngiliz taarruzu, 6-7 Ağustos gecesi başladı. Aynı gece 9. İngiliz kolordusunun Anafartalar kıyısına çıkartma yapmağa başladığı haberi geldi. Düşmanın 4 gün süren bu taarruzu, miralay Mustafa Kemâl Bey (Atatürk) tarafından durduruldu. Bundan sonra düşman kuvvetlerinin bütün hücumları neticesiz kaldı. Çanakkale Savaşlarının son safhası, hemen hemen mevzi harpleri şeklinde oldu. Türkün sarsılmaz müdâfaası karşısında mıhlanıp kalan düşman kuvvetleri, 19-20 Aralık 1915 gecesi Anafartalar ve Arıburnu cephesinden, 8-9 Ocak 1916 gecesinde Seddülbahir’den çekilip gittiler.

1915 Çanakkale Zaferi - 18Çanakkale Savaşları sırasında İngilizlerin zâyiâtı 205.000 Fransızlarınki ise 47.000’dir. Türklerin zâiyâtı ise 253.000’e ulaşmıştır. İngilizleri, Osmanlı Türklerinin üzerine sürenlerin başında büyük Türk düşmanı Churchill gelmektedir.

1915 Çanakkale Zaferi - 19Osmanlı Devletini lüzumsuz yere savaşa sokan İttihat ve Terakki liderleri (Cemâl-Talat-Enver), Mondros Mütârekesi sonunda, devleti yüzüstü bırakıp yurt dışına kaçtılar. Cemâl ve Talat, Ermenilerce öldürüldü.

1915 Çanakkale Zaferi - 20

http://www.3dmekanlar.com/
http://www.3dmekanlar.com/tr/canakkale-sehitligi-2.html

Yeni Yazılar

TARKM Hisse

TARKM hisse, zirai ilaç alanında faaliyet gösteren, yurt içi...

AVOD Hisse

Borsa da şuanda aktif olarak işlem gören AVOD Hisse,...

Tüm Borsa Hisseleri

BIST TÜM BORSA HİSSELERİ LİSTESİ Ayrıntılı bilgi ve anlık değerlerini...

A1Cap Hisse

Türkiye sermaye piyasalarının yenilikçi gücü A1Cap Hisse A1 Capital;...

Simit Sarayı (DMRGD)

Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini) 1.7 Milyon katılım –...

Halka Arz

GÜNLÜK HALKA ARZ ŞİRKETLERİ Halka arz ile ilgili daha fazla...

İnsan Neden Terler

Merhaba bugün sizlere İnsan Neden Terler başlıklı yazımızı sunuyoruz....

İstanbulda Saat 12 İken Diğer Şehirlerde Saat Kaç Olur

İstanbulda Saat 12 İken Diğer Şehirlerde Saat Kaç Olur Adana...

Parasal Sıkılaştırma Nedir

Günümüzde ekonomik terimler ve kavramlar hızla değişmekte ve gelişmektedir....

Borsa Nedir ve Türkiye Borsasının Gücü

Merhaba değerli okurlar! Bugün sizlere Borsa Nedir ve Türkiye...

Acıçiğdem

Acıçiğdem, bilinen diğer adıyla "Autumn crocus" veya "Meadow saffron",...

Acıbakla

Acıbakla, dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilen ve tıbbi kullanımı...

Ciğer Kebabı

Ciğer Kebabı Nedir Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biridir. Özellikle...

The Lord Of The Rings

The Lord Of The Rings "The Lord of the Rings"...

Prison Break

Prison Break "Prison Break" dizisi, Fox kanalında yayınlanan bir Amerikan...

Pablo Escobar

Pablo Escobar Pablo Escobar, Kolombiya'nın ünlü bir suçlu ve uyuşturucu...

Dünyanın En Hızlı İnterneti

Dünyanın En Hızlı İnterneti Dünyanın en hızlı interneti, genellikle fiber...

Fiber İnternet Nedir ?

Fiber İnternet Nedir ? Fiber internet, optik fiber kablolar aracılığıyla...

Hepsiburada.com

Hepsiburada.com Hepsiburada.com, Türkiye'de en büyük e-ticaret platformlarından biridir. 1999 yılında...

N11.com

N11.com N11.com, 2011 yılında Doğuş Grubu tarafından kurulmuştur. Doğuş Grubu,...

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar? Bir şirketin insan kaynakları (İK)...

Steam Nedir ?

Steam Nedir ? Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir oyun...

Benzinli-Dizel-Elektrikli-Hibrit Araçlar

Benzinli-Dizel-Elektrikli-Hibrit Araçlar Araçlar, insanların günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu...

Kahve İçmek Zararlı mı?

Kahve İçmek Zararlı mı? Kahve, dünya genelinde en popüler içeceklerden...

Bilgisayar Kasası

Bilgisayar Kasası Bilgisayar kasaları, bilgisayarın içindeki bileşenleri koruyan ve düzenleyen...

Parfümün İcadı

Parfümün İcadı Parfümün tarihi binlerce yıl öncesine dayanır. Antik Mısır,...

Youtube

Youtube YouTube, 2005 yılında Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed...

Whatsapp

Whatsapp WhatsApp, 2009 yılında İsrail'de Brian Acton ve Jan Koum...

Tesla

Tesla Tesla aracı, elektrikli bir otomobildir ve 21. yüzyılın en...

Muhabbet Kuşları ve Bakımı

Muhabbet Kuşları ve Bakımı Muhabbet Kuşları, Psittacidae familyasına ait, uzun...

Apple

Apple Apple, 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald...

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Spor Kulübü, 18 Galatasaray Lisesi öğrencilerinin...

TARKM Hisse

TARKM hisse, zirai ilaç alanında faaliyet gösteren, yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, ekonomik ve kaliteli...

AVOD Hisse

Borsa da şuanda aktif olarak işlem gören AVOD Hisse, Türkiye’de kurutulmuş gıda sektörünün lider şirketlerinden olan AVOD A.Ş. 2003 yılında, HASAT BNO Group (kuruluş...

Tüm Borsa Hisseleri

BIST TÜM BORSA HİSSELERİ LİSTESİ Ayrıntılı bilgi ve anlık değerlerini görebilmek için lütfen hisse kodunun üzerine tıklayınız. AVOD A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. İZMİR A1CAP, ACP A1...

3 YORUMLAR